วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012


 Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012 แผ่นภาพแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 ราย

Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.


ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.
20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Design Project 2555 : Artwork approval at Aksorn Art Printing

ผศ.ประชิด ทิณบุตร,อ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ ทีมที่ปรึกษาและวิทยากร บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ คุณชัยวุฒิ วงศ์วรกุล (ผจก.โรงพิมพ์) และคุณอภิมุข วงศ์วรกุล (Account Executive) เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design Focus Group) เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้งาน ( Design Decision Making ) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนได้จริงสำหรับสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของอาร์ตเวิร์คงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Artwork Approval) เป็นครั้งสุดท้าย ร่วมกับทางโรงพิมพ์อักษรอาร์ต จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าสู่ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจริง ในขั้นตอนของการถ่ายเพลตแยกสี เพื่อการตรวจสอบแม่พิมพ์ การพิมพ์ทดสอบก่อนพิมพ์ ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทในส่วนที่ทีมงานของผศ.ประชิด ทิณบุตร รับผิดชอบ มีเพียง 8 ราย ดังปรากฏในภาพอัลบั้ม ส่วนอีก 3 ราย ไม่สามารถสนับสนุนการพิมพ์ให้ได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ. : วันที่ 6 กันยายน 2555 13.00-17.00 น.

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

Yodros Pre - Press Packaging Design

Yodros Pre - Press Packaging Design , Rendered with free online cloud computing software from Packmage.com ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุซองผงปรุงรสยี่ห้อยอดรส โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ-แสดงผล 2-3มิติ ให้ใช้ฟรีออนไลน์ 1 แบบจากเว็บไซต์ packmage.com ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายชานนท์ เกษมวรรณกร