โครงการและแผน

โครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
โครงการ
1. หลักการและเหตุผล
     จากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการแข่งขันสูงจากสินค้ าทั้งภายในและจากต่างประเทศ ทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ และราคา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ) ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทั้งในด้า นการผลิต บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการขยายตัวในตลาดการค้าของประเทศสูง ยิ่งต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และอยู่รอด กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ จึงต้องมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทางาน การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ
     ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุน กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิตฯ ให้มีความพร้อมและทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า ( Brand ) เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
     2.2 เพื่อวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของกลุ่มผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ในจังหวัดกาญจนบุรี
     2.3 เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ในจังหวัดกาญจนบุรี
2.4 เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ให้สามารถนาผลิตภัณฑ์ออก
สู่ตลาดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น