วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012


 Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012 แผ่นภาพแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 ราย

Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.


ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.
20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Design Project 2555 : Artwork approval at Aksorn Art Printing

ผศ.ประชิด ทิณบุตร,อ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ ทีมที่ปรึกษาและวิทยากร บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ คุณชัยวุฒิ วงศ์วรกุล (ผจก.โรงพิมพ์) และคุณอภิมุข วงศ์วรกุล (Account Executive) เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design Focus Group) เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้งาน ( Design Decision Making ) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนได้จริงสำหรับสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของอาร์ตเวิร์คงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Artwork Approval) เป็นครั้งสุดท้าย ร่วมกับทางโรงพิมพ์อักษรอาร์ต จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าสู่ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจริง ในขั้นตอนของการถ่ายเพลตแยกสี เพื่อการตรวจสอบแม่พิมพ์ การพิมพ์ทดสอบก่อนพิมพ์ ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทในส่วนที่ทีมงานของผศ.ประชิด ทิณบุตร รับผิดชอบ มีเพียง 8 ราย ดังปรากฏในภาพอัลบั้ม ส่วนอีก 3 ราย ไม่สามารถสนับสนุนการพิมพ์ให้ได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ. : วันที่ 6 กันยายน 2555 13.00-17.00 น.

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

Yodros Pre - Press Packaging Design

Yodros Pre - Press Packaging Design , Rendered with free online cloud computing software from Packmage.com ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุซองผงปรุงรสยี่ห้อยอดรส โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ-แสดงผล 2-3มิติ ให้ใช้ฟรีออนไลน์ 1 แบบจากเว็บไซต์ packmage.com ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายชานนท์ เกษมวรรณกร

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงานกับผู้ประกอบการในงาน Otop Midyear 2012

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานนักศึกษาผู้ช่วยงานโครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป และนัดแนะกับนักศึกษาที่เรียนวิชา Arti3314 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Otop Midyear 2012 ที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดกาญจนบุรีมาออกร้านที่เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Stand Up Pouch Packaging & Sealing Machine

 ดูวิธีการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรในการการบรรจุภัณฑ์ซองแบบตั้งครับ จะได้เข้าใจว่าต้องตั้งอนาคตผลิตภัณ์และวิธีการบรรจุของท่านไว้อย่างไรบ้าง

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบของคณะทีมงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี


คณะทีมงานที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี อ.เกวรินทร์ พันทวี และนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย นส.พลอยนภัส เรืองศิริโท นายอานนท์ ทองรอด และนายชานนท์ เกษมวรรณกร จากสาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมกันปฏิบัติงานในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตามแนวคิดเศรษฐกืจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2555 โดยครัึ้งที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 เป็นขั้นตอนการเข้าสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ( Preliminary Study and Research)ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และ อำเภอพนมทวน เป็นขั้นการดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบ 3 ส. ในขั้นตอนของการสืบค้น(ส.1 สืบค้น : R1 : Reseach) เช่นการเยี่ยมชมกิจการ ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การตลาด สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 11 ราย ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปความต้องการในการออกแบบ(Design Briefs) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอปที่เป็นจริงประกอบในขั้นตอนการออกแบบ ในลำดับขั้นตอนต่อไป

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการฯ

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรีโครงสร้างและกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Thaifex 2012 Packaging Design


ThaiFex  2012 : ชมสินค้าที่พัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ ระดับโอทอป 5 ดาว และระดับส่งออกของไทยและจากประเทศอาเซี่ยน จัดที่เมืองทองธานี

กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี